>c3nr5A_
HMKLLENSSFEAINSQLTVEDAHIIGRIESYSCKPLSDKCSRKTLFYLIATLNESFRPDYDFSTARSHEFSREPSLSWVVNAVNCSLFSAVREDFKDLKPQLWNAVDEEICLAECDIYSYNPDLDSDPFGEDGSLWSFNYFFYNKRLKRIVFFSCRS