>c3lw6A_
GASVHKMALLVPFRDRFEELLQFVPHMTAFLKRQGVAHHIFVLNQVDRFRFNRASLINVGFQFASDVYDYIAMHDVDLLPLNDNLLYEYPSSLGPLHIAGPKLHPKYHYDNFVGGILLVRREHFKQMNGMSNQYWGWGLEDDEFFVRIRDAGLQVTRPQNIKTGTNDTFSHIHNRYHRKRDTQKCFNQKEMTRKRDHKTGLDNVKYKILKVHEMLIDQVPVTILNILLDCDVNKTPWCDCS