>c3jtgA_
GTHLWEFIRDILIHPELNEGLMKWENRHEGVFKFLRSEAVAQLWGQKKKNSNMTYEKLSRAMRYYYKREILERVDGRRLVYKFGKNSSGWKEEEV