>c3izcS_
MGAFRFHQYQVVGRGLPTPTDEHPKIYRMKLWATNEVRAKSKFWYFLRKLKKVKKSNGQILAINEIFEKNPTTIKNYGIWLRYQSRTGYHNMYKEYRDTTLNGAVEQMYTEMASRHRVRFPCIQIIKTATVHFKLCKRDNTKQFHKSDIKFPLVYRKVRPPTRKLKT