>c3fqgA_
MLREFSFYDVPPAHVPPVSEPLEIACYSLSRDRELLLDDSKLSYYYPPPLFSDLNTGFPNRFHPPKSDPDPISIVKDVLMTKGIQMNSSFLTWRGLITKIMCAPLDPRNHWETYLVMDPTSGIIMMEERTNQDRMCYWGYKFEAISTLPEIWDAQDVVPDEQYCSIVKINIGKSKLILAGEVDCIWDKKPCENPNLHYVELKTSKKYPLENYGMRKKLLKYWAQSFLLGIGRIIIGFRDDNGILIEMKELFTHQIPKMLRPYFKPNDWTPNRLLVVLEHALEWIKQTVKQHPPSTEFTLSYTGGSKLVLRQII