>c3bemA_
HXAEFTHLVNERRSASNFLSGHPITKEDLNEXFELVALAPSAFNLQHTKYVTVLDQDVKEKLKQAANGQYKVVSSSAVLLVLGDKQAYQQAADIYEGLKVLGILNKQEYDHXVQDTVSFYENRGEQFKRDEAIRNASLSAXXFXLSAAAAGWDTCPXIGFDAEAVKRILNIDDQFEVVXXITIGKEKTESRRPRGYRKPVNEFVEYX