>c3a56B_
SKLKDFGKTVPVGIDEENGMIKVSFMLTAQFYEIKPTKENEQYIGMLRQAVKNESPVHIFLKPNSNEIGKVESASPEDVRYFKTILTKEVKGQTNKLASVIPDVATLNSLFNQIKNQSCGTSTASSPCITFRYPVDGCYARAHKMRQILMNNGYDCEKQFVYGNLKASTGTCCVAWSYHVAILVSYKNASGVTEKRIIDPSLFSSGPVTDTAWRNACVNTSCGSASVSSYANTAGNVYYRSPSNSYLYDNNLINTNCVLTKFSLLSGCSPSPAPDVSSCGF