>c2zkrq_
TKGKRRGTRYMFSRPFRKHGVVPLATYMRIYKKGDIVDIKGMGTVQKGMPHKCYHGKTGRVYNVTQHAVGIIVNKQVKGKILAKRINVRIEHIKHS