>c2nrrA_
MEALEELMKLLNMKDFPYRIEGIDISHLYTVASLVVFEDGFPKKGDYRRYKIDDYESIRTVVKRRYSKHPLPNLLFVDGGIGQVNAAIEALKEIGKDCPVVGLATVVFENREIHLPHDHPVLRLLVQIRDETHRFAVSY