>c2nc2A_
KFGGECSLKHNTCTYLKGGKNHVVNCGSAANKKCKSDRHHCEYDEHHKRVDCQTPV