>c2lqnA_
MSSARFDSSDRSAWYMGPVSRQEAQTRLQGQRHGMFLVRDSSTCPGDYVLSVSENSRVSHYIINSLPNRRFKIGDQEFDHLPALLEFYKIHYLDTTTLIEPAPRYPSPPMGSVSAPNLPTAEDNLEYVRTLYDFPGNDAEDLPFKKGEILVIIEKPEEQWWSARNKDGRVGMIPVPYVEKLVRSSPHGKHGNRNSNSYGIPEPAHAYAQPQTTTPLPAVSGSPGAAITPLPSTQNGPVFAKAIQKRVPCAYDKTALALEVGDIVKVTRMNINGQWEGEVNGRKGLFPFTHVKIFDPQNPDENE