>c2kymA_
MAPLFAVTLYEFKAERDDELDVSPGENLSICAHYDYEWFIAKPINRLGGPGLVPVSYVRIIDLMDPAKYASVDTYDREQVMKIIDEFKIPTVEQWKDQTRRYKESSIQIGNGHGQSQGLE