>c2j6kE_
VDYIVEYDYDAVHDDELTIRVGEIIRNVKKLQEEGWLEGELNGRRGMFPDNFVKEIK