>c2hjnA_
PVLTTNVTDFNYTPSHQKPFLDIKQIVEXTLGSEGVAVKLPRGEDENEWLAVHCVDFYNQINXLYGSITEFCSPQTCPRXIATNEYEYLWAFQKGQPPVSVSAPKYVECLXRWCQDQFDDESLFPSKVTGTFPEGFIQRVIQPILRRLFRVYAHIYCHHFNEILELNLQTVLNTSFRHFCLFAQEFELLRPADFGPLLELVXELRD