>c2fpeB_
GSEQTHRAIFRFVPRHEDELELEVDDPLLVELQAEDYWYEAYNXRTGARGVFPAYYAIEVTK