>c2eyxA_
NLQNGPIYARVIQKRVPNAYDKTALALEVGELVKVTKINVSGQWEGECNGKRGHFPFTHVRLLDQQN