>c2dx1A_
LAINELISDGSVVCAEALWDHVTXDDQELGFKAGDVIEVXDATNREWWWGRVADGEGWFPASFVRLRVNQDAQSSKDQXRTNVINEILSTERDYIKHLRDICEGYVRQCRKRADXFSEEQLRTIFGNIEDIYRCQKAFVKALEQRFNRERPHLSELGACFLEHQADFQIYSEYCNNHPNACVELSRLTKLSKYVYFFEACRLLQKXIDISLDGFLLTPVQKICKYPLQLAELLKYTHPQHRDFKDVEAALHAXKNVAQLINERKRRLENIDKIAQWQSSIEDWEGEDLLVRSSELIYSGELTRVTQPQAKSQQRXFFLFDHQLIYCKKDLLRRDVLYYKGRLDXDGLEVVIKNAFRLHSHLLCTRKPEQKQRWLKAFAREREQVQ