>c2bbdA_
GEIYTETLQQTYAWTAGTNIPIKIPRNNFIRKIRVQLIGSISNSGTAAVTLPSAPFPYNLVQTFNLSYEGSKTLYSVSGTGLGILXYYTTKGQNPAYPAPGTSVPASGSVNLNVXWEFDLARFPATXVQNIILSILTGQAPSGVSINASFYITITYERVTAQEILSEGGLGADGEXPLATVLPKVIEIPTFNVPASSAPIHVAYLQPGQIYKRQLVYVINSTSGINNTDPTEYELKIVRGVPTDKIKVSWAALQAENQAEYQVAPYSGASAIIDFRKYFNGDLDLTHAPSDSIEYDLALQNQDNVYSLYVSYVLPYYDQLAAL