>c1yewF_
AVRSHAEAVQVSRTIDWMALFVVFFVIVGSYHIHAMLTMGDWDFWSDWKDRRLWVTVTPIVLVTFPAAVQSYLWERYRLPWGATVCVLGLLLGEWINRYFNFWGWTYFPINFVFPASLVPGAIILDTVLMLSGSYLFTAIVGAMGWGLIFYPGNWPIIAPLHVPVEYNGMLMSIADIQGYNYVRTGTPEYIRMVEKGTLRTFGKDVAPVSAFFSAFMSILIYFMWHFIGRWFSNERFL